ПРОЕКТ „РАБОТИЛНИЦА ПО ДИГИТАЛНО ИЗКУСТВО” – DIGITAL ART WORKSHOP

ПРОЕКТ „РАБОТИЛНИЦА ПО ДИГИТАЛНО ИЗКУСТВО” – DIGITAL ART WORKSHOP

ПРОЕКТ „РАБОТИЛНИЦА ПО ДИГИТАЛНО ИЗКУСТВО” – DIGITAL ART WORKSHOP

Проект "Работилница по дигитално изкуство" - Digital Art Workshop" се реализира с финансовата помощ на Национална програма "Предоставяне на съвременни условия за работа на децата и учениците в центрове за подкрепа за личностно развитие" - 2020 година.

Модул „Подкрепа на децата и учениците за работа в ЦПЛР по чл. 49, ал. 1, т. 1 и ал. 4 от ЗПУО – Центрове за развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта и астрономически обсерватории и планетариуми”

Период на изпълнение: 2020 – 2021 учебна година.

Целева група: обхващане на минимум 52 /петдесет и двама/ ученици, разпределени в четири групи.

В рамките на проекта се предвижда да бъдат реализирани следните дейности:

  • създаване на съвременен и модерно оборудван кабинет в областта на информационните технологии за децата на Благоевград;
  • реализиране от всяка група по една самостоятелна изложба и в края на учебната година обща изложба за всички групи.